• mijn praktijk Deze bestaat vooral uit procederen bij alle rechterlijke instanties en daarnaast juridische advisering voor instellingen, ondernemingen, overheden en particulieren. Als breed georiënteerd civilist en (gepromoveerd) fiscalist met klassieke scholing (inclusief Engels, Frans en Duits) weet ik raad met vrijwel elk civiel- en fiscaal-bestuursrechtelijk vraagstuk.
  • civiel recht Sinds jaar en dag houd ik mij bezig met het civiele ondernemingsrecht in brede zin. Een actueel voorbeeld uit vele betreft de gecompliceerde procedures bij de Hoge Raad en de Ondernemingskamer van Gerechtshof Amsterdam over de onteigening van SNS Reaal. Ook heb ik bijvoorbeeld ruim 15 jaar lang talrijke zaken behandeld in het hoger beroepsonderwijs (met name voor de Haagse Hogeschool). Op dit gemengd civiel/bestuursrechtelijk rechtsgebied komen alle denkbare arbeids-, ambtenaren- en onderwijsrechtelijke kwesties samen. Los daarvan heb ik talloze andere zaken behandeld op het hele civiele terrein; te veel om hier op te noemen.
  • fiscaal-bestuursrecht Ook het fiscale recht – veelal met een belasting- of bestuursprocesrechtelijke invalshoek – is voor mij bekend gebied, uiteenlopend van vennootschaps-, omzet- en loonbelastingproblemen tot invordering en aansprakelijkheden op zowel nationaal als internationaal vlak. Daarenboven heb ik als specialist in het waterschapsrecht vele gecompliceerde belastingzaken behandeld voor zowel waterschappen als natuurterreinbeheerders.
  • cassatie Van meet af aan behandel ik als cassatieadvocaat zowel civiele zaken als belastingzaken bij de Hoge Raad der Nederlanden. Tussendoor was ik ruim zes jaar werkzaam als gerechtsauditeur (wetenschappelijk medewerker) bij de belastingsectie van de Hoge Raad (zie ook hierna). Tegenwoordig behoor ik als advocaat bij de Hoge Raad bovendien tot de selecte groep van advocaten die exclusief bevoegd zijn om civiele cassatiezaken te behandelen. Zie verder cassatie
  • rechterlijke en wetenschappelijke ervaringen Als gerechtsauditeur werkte ik mee aan vele tientallen conclusies (wetenschappelijke adviezen) van advocaten-generaal bij de Hoge Raad in belastingzaken. Dat ging om wetenschappelijke onderbouwing op het hoogste juridische niveau ten behoeve van de rechtsvorming in zeer uiteenlopende zaken. Daarnaast ben ik gepromoveerd op een proefschrift over waterschapsbelastingrecht, het eerste van zijn soort in het 800 jarig bestaan van dit volledig autochtone rechtsgebied (essentieel voor het fysieke voortbestaan van Nederland!). Verder was ik mede-bewerker van het standaardwerk over belastingprocesrecht: onmisbaar gereedschap voor elke fiscale rechter en praktijkjurist.
  • Overigens heb ik nog diverse artikelen in vaktijdschriften gepubliceerd, was ik secretaris van de Commissie herziening belastingrechtspraak van de Vereniging voor Belastingwetenschap, en juridisch adviseur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Tegenwoordig ben ik vooral actief als lid van de Adviescommissie rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en als ‘rechter’ in de Moot Court (oefenrechtbank) van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

voornaamste publicaties

  • Goochelen met de cassatiebalie (in: Met oog voor detail, liber amicorum voor mr J.W. van den Berge t.g.v. diens afscheid als vice-president van de Hoge Raad, 2013; verkorte versie in Advocatenblad 2013/8)

Kritische bespreking van vernieuwingen van de civiele en fiscale cassatiepraktijken

  • Handboek motorkamperen (2008) *

Praktische handleiding om motorkampeerders op weg te helpen en te houden

  • Waterschapslasten (proefschrift Universiteit Utrecht 1999; promotores: prof. mr A. van Hall en prof. mr J.K. Moltmaker) *

Fiscaal-juridische analyse (gebaseerd op 800 jaar waterschapshistorie en -praktijk) van grondslagen en toekomstperspectieven van de belastingheffing door waterschappen

  • Fiscaal procesrecht (4e druk 1997)

Fiscale hand- en studieboeken nr. 6 door P. Meyjes, vice-president van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, bewerkt door J. van Soest, plv. procureur-generaal bij de Hoge Raad, J.W. van den Berge, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, en J.H. van Gelderen, gerechtsauditeur bij de Hoge Raad

* verkrijgbaar (als pdf-bestand) op aanvraag via contact

studies en loopbaan

2011 – heden    Van Gelderen Advocatuur (zelfstandige procespraktijk)
2000 – 2011      Trijzelaar & Van Gelderen advocaten-belastingkundigen (partner)
1993 – 2000      Hoge Raad der Nederlanden (gerechtsauditeur belastingsectie)
1987 – 1993      Trijzelaar & Ruig advocaten (advocaat-medewerker)

1999                 Universiteit Utrecht (doctoraat belastingrecht)
1985 – 1987      Universiteit Leiden (doctoraal belastingrecht )
1980 – 1985      Universiteit Leiden (doctoraal civiel recht)
1974 – 1980      Baarnsch Lyceum (gymnasium)