werkwijze

Van Gelderen Advocatuur werkt gewoonlijk – tenzij de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsisieerde rechtsbijstand) – op basis van een uurtarief, vermeerderd met 5% kantoorkosten, eventuele verschotten en omzetbelasting. Het uurtarief wordt per zaak afzonderlijk bepaald onder toepassing van eventuele tariefverhogende omstandigheden (zoals complexiteit, spoedeisendheid en/of groot financieel belang) of tariefverlagende omstandigheden (zoals een gering financieel belang of indien de draagkracht van de cliënt daar aanleiding toe geeft). Declaratie vindt plaats telkens wanneer het verloop van de zaak, het onderhanden werk en/of de situatie van de cliënt daar aanleiding toe geven.

Van nieuwe zaken worden zoveel mogelijk de aard en omvang vastgesteld met inschatting van de haalbaarheid en van de honoraria en kosten die daaruit voortvloeien voor Van Gelderen Advocatuur en van eventuele andere financiële consequenties en/of risico’s. Een en ander wordt zo mogelijk vooraf persoonlijk met de cliënt besproken en in een daaropvolgende schriftelijke opdrachtbevestiging vastgelegd. Ook in de loop van een zaak wordt telkens wanneer nodig of zinvol contact onderhouden.

Op alle opdrachten zijn overigens van toepassing de algemene-voorwaarden-VanGelderenAdvocatuur.

Derdengelden kunnen niet ontvangen worden (een stichting derdengelden is niet beschikbaar).

rechtsgebiedenregister

Jurriaan van Gelderen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Cassatie
  • Algemene praktijk

Deze registratie verplicht hem om jaarlijks op elk van deze rechtsgebieden 10 opleidingspunten volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten te behalen.

klachtenregeling

Zie algemene voorwaarden ad 9 en 10

waarneming

In geval van belet of onstentenis van mr dr J.H. van Gelderen wordt de praktijk van Van Gelderen Advocatuur waargenomen door de advocaat mr J.J. Dekker (zie http://dekkeradvocat.nl/).

kantoorgegevens

Kamer van Koophandel en BTW
Van Gelderen Advocatuur is de naam waaronder mr dr J.H. van Gelderen de praktijk van advocaat-belastingkundige en cassatieadvocaat uitoefent (KvK-nr 27172903, BTW-nr NL003263571B19).

beroepsorganisatie
Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag
Postbus 30851 2500 GW Den Haag
T 070 – 335 35 35
F 070 – 335 35 31
E info@advocatenorde.nl